تصوير زير نرخنامه داربست فلزي در سال 98 در تهران به شرح ذيل مي باشد:

قيمت اتحاديه اي نصب داربست در سال 98

نرخ اتحاديه اي نصب داربست در سال 98

اين نرخ نامه از سوي اتحاديه آهنكاران ساختمان تهران به كليه ي شركت هاي داربست فلزي ابلاغ شده است و مي تواند مرجع حل اختلاف در زمينه ي نصب داربست فلزي باشد.

اطلاعات تماس